Pomiary Elektryczne – tel: 506-826-921

Od stanu instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo Twoje, Twoich bliskich oraz Twojego majątku.

pomiary elektryczne

To że odbiorniki podłączone do instalacji elektrycznej działają poprawnie wcale nie świadczy o tym, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Stanu instalacji elektrycznej nie da się zweryfikować metodą „na oko”.

Do pełnej i miarodajnej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej należy wykorzystać specjalistyczny sprzęt pomiarowy, z aktualnym świadectwem wzorcowania (kalibracji).

Same pomiary powinien wykonywać tylko doświadczony i przeszkolony elektryk-pomiarowiec posiadający odpowiednie uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Dlaczego pomiary elektryczne są tak ważne?

 • Na potrzeby ubezpieczenia domu. Każdy ubezpieczyciel stawia takie wymogi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nawiązując do prawa budowlanego. Prawo budowlane nakłada obowiązek zlecania okresowych przeglądów technicznych instalacji elektrycznych przez właścicieli budynków. Brak odpowiedniego protokołu np. w przypadku pożaru może pozbawić Cię majątku całego życia, ponieważ otwiera to ubezpieczycielowi ścieżkę do odmowy wypłaty odszkodowania.
 • W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwporażeniowej dla Ciebie, Twoich bliskich i zwierząt w Twoim otoczeniu.
 • W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej.
 • W celu dopełnienia formalności związanych z budową nowego budynku i uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie.
 • W celu sprawdzenia, czy elektryk, który wykonał Twoją instalację elektryczną zrobił to dobrze i zgodnie ze sztuką.
 • W celach gwarancyjnych – jest to wymagane np. podczas instalacji kabli grzewczych, mat grzewczych, folii grzewczych oraz innych urządzeń elektrycznych, które wymagają fachowego pomiaru po zakończeniu czynności montażowych.
 • W celu oceny stopnia zużycia elementów instalacji elektrycznych i wcześniejszego zaplanowania ich wymiany.
 • W celu oceny możliwości wykonania prac związanych z modyfikacją, rozbudową lub przebudową instalacji elektrycznych.

 

Potrzebujesz pomiarów elektrycznych? Umów się na dogodny dla Ciebie termin pod numerem telefonu 506-826-921 lub wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy >>

 

UWAGA! W celu właściwego udokumentowania pomiarów elektrycznych zawsze żądaj od pomiarowca:

  • protokołu z pomiarów, który zawiera Twoje dane, miejsce dokonania pomiaru, oraz dane osoby wykonującej pomiar
  • kopii świadectwa wzorcowania (kalibracji) miernika, którym elektryk (lub elektrycy) wykonał pomiary – sprawdź, czy numer seryjny miernika pokrywa się z numerem wpisanym do świadectwa kalibracji – takie świadectwo ważne jest maksymalnie 2 lata od daty wystawienia
  • kopii świadectw kwalifikacyjnych elektryka, lub elektryków wykonujących pomiary i wystawiających protokół – w tych świadectwach musi się znaleźć informacja, że uprawnienia obejmują zakres kontrolno-pomiarowy
  • zweryfikuj, czy data wydania świadectw kwalifikacyjnych jest nie starsza niż 5 lat – świadectwa tracą ważność po 5-ciu latach i wymagają ponownego podejścia do egzaminów

Usługi pomiarowe jakie świadczymy:

  • pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych (nowe budynki)
  • pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
  • pomiary rezystancji izolacji kabli grzejnych
  • przegląd instalacji elektrycznej
  • pomiary okresowe instalacji elektrycznych (np. pomiary pięcioletnie)
  • przeglądy instalacji elektrycznych
  • pomiary instalacji odgromowych
  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • pomiary rezystancji uziemień
  • przegląd pięcioletni budynku
  • pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • wykonanie dokumentacji z pomiarów
  • przypomnienie o kolejnych pomiarach

 

Żeby umówić się na pomiary elektryczne zadzwoń pod numer 506-826-921

 

pomiary elektrycznePamiętaj! Zdrowie, życie, majątek Twój oraz Twoich bliskich zależą od stanu instalacji i szybkości zadziałania aparatury elektrycznej. Stan instalacji można sprawdzić tylko z użyciem specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Jeśli jesteś zainteresowany dokonaniem profesjonalnej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej to po prostu odezwij się do nas, a uzyskasz wszystkie potrzebne informacje łącznie z wyceną prac kontrolno-pomiarowych GRATIS!

 

Umów się na dogodny dla Ciebie termin pod numerem telefonu 506-826-921 lub wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy >>

Do zobaczenia!